20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Đức A1 đặc biệt lưu ý

20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Đức A1 đặc biệt lưu ý Du học nghề Đức

 

Tài liệu "20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Đức A1 đặc biệt lưu ý" được biên soạn và tổng hợp chi tiết, dễ hiểu cho các bạn cần tổng hợp lại kiến thức A1 của mình, để chuẩn bị cho chương trình A2.

Tài liệu gồm các phần sau:

STT NGỮ PHÁP
1 Chia động từ 
2 Vị trí động từ
3 Mạo từ Ở cách 1 ( đóng vai trò chủ ngữ )
4 Quá khứ của động từ ,,sein'' und ,,haben''
5 Mạo từ ở tân ngữ cách 4
6 Mạo từ Sở hữu 1 cách 1
7 Mạo từ Sở hữu ở tân ngữ cách 4 
8 Những câu hỏi với từ hỏi ,,wann/um wie viel Uhr/von wann bis wann " và giới từ ,,am/um/Von... bis" 
9 Động từ tách
10 Tôn ngữ cách 3
11 Số thứ tự
12 Động từ khuyết thiếu ở hiện tại đơn
13 Phủ định với "nicht” 
14 Trả lời cho câu hỏi có chứa yếu tố phủ định
15 Quá khứ Perfekt
16 Từ hỏi ,,welch-,,
17 So Sánh hơn và so sánh hơn nhất
18 Đuôi tính từ ở tân ngữ cách 4
19 Mạo từ chỉ định
20 Câu mệnh lệnh
STT GRAMMATIK
1 Verbkonjugation
2 Verbposition
3 Artikel im Nominativ
4 Präteritum von sein und haben
5 Artikel im Akkusativ
6 Possessivartikel im Nominativ
7 Possessivartikel im Akkusativ
8 Fragesätze mit "wann" ,,um wie viel Uhr/von wann bis
wann " và giới từ ,,am/um/Von... bis" 
9 Trennbare Verben
10 Dativ
11 Ordnungszahlen
12 Modalverben im Präsens
13 Verneinung mit "nicht"
14 Beantwortung von negativen Frage
15 Perfekt
16 Fragewort ,,welch-,,
17 Komparativ und Superlativ
18 Adjektivendung im Akkusativ
19 Demostrativartikel
20 Imperativ

XEM DEMO

Tại Vogel (duhocngheduc.edu.vn), bạn có thể tìm thấy các khóa học tiếng Đức, các dịch vụ về Du học nghề, về lao động tại thị trường Đức và rất nhiều hỗ trợ hữu ích đang chờ đón bạn.
Duhocngheduc.edu.vn
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 09/05/2024 11:59:34 SA